parallax background

پکیج های ویو تلگرام


500 ویو

بازدید های کاملا واقعی
دارای بازدید هدیه
شروع آنی
بازدید برای 5 پست آخر
10000 تومان

1000 ویو

بازدید های کاملا واقعی
دارای بازدید هدیه
شروع آنی
بازدید برای 5 پست آخر
20000 تومان

5000 ویو

بازدید های کاملا واقعی
دارای بازدید هدیه
شروع آنی
بازدید برای 5 پست آخر
90000 تومان

10000 ویو

بازدید های کاملا واقعی
دارای بازدید هدیه
شروع آنی
بازدید برای 5 پست آخر
180000 تومان